Referenssit

Olemme olleet kehittämässä ja tekemässä:

 • Laajoja yritysten uudistus- ja transformaatioprosesseja
 • Kansainvälistymisprosesseja
 • Sisäisiä organisaation muutoksia

Olemme

 • Valinneet ja valmentaneet yritysjohtajia ja avainhenkilöitä
 • Konsultoineet ja sparranneet
 • Kehittäneet johtamista ja johtoryhmiä
 • Valmentaneet ja auttaneet uralla etenemisessä ja johtamisen erityiskysymyksissä

Case 1

Merkittävän mekaanisen metsäteollisuusyrityksen transformaatioprosessi

1999-2005.

Voimakas kasvu ja toimintojen tehostaminen yhtä aikaa.

Yrityksen liikevaihto 2 mrd

Henkilöstö 8000

Tarve

Uudistaa perinteinen mekaanisen puunjalostuksen metsäteollisuusyritys kansainväliseksi rakentamisen tuote- ja palveluyritykseksi.

Tuotannollisesta yrityksestä asiakassuuntautuneeksi palveluyritykseksi.

Toteutus

Vaihe 1

Strategian luominen

Kotimaan toimintojen uudistaminen

 • uuden vision ja strategian luominen yhdessä johdon kanssa
 • tavoitteiden määrittäminen yhdessä johdon kanssa
 • resurssien haku yrityksen sisältä ja osin ulkoa
 • koko johdon ja kunkin avainhenkilön kompetenssien ja valmiuksien kartoittaminen ja tämän pohjalta henkilökohtaisen kehittämisohjelman luominen, toteuttaminen ja seuranta
 • yhteistyövalmiuksien kehittäminen
 • johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • kunkin avainhenkilön asemointi ja resurssien optimointi yrityksen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi
 • johdon ja avainhenkilöiden tukeminen prosessin aikana

Vaihe 2

Kansainvälistyminen yritysostojen kautta

vaiheen 1 laajentaminen organisaation koko kansainväliseen kenttään

Tulos

Viidessä vuodessa yritys muuntui perinteisestä tuotannollisesta kotimaisesta yrityksestä kansainväliseksi toimijaksi

Liikevaihto kaksinkertaistui

Yrityksestä tuli toimialansa markkinajohtaja Euroopassa

Toteutettiin samanaikaisesti sekä kasvu että toiminnan tehostaminen

Projektin kesto 5 v

Case 2

Yrityksen laajeneminen.

Uuden suuren tehtaan rakentaminen ja toimintaan saattaminen kansainvälisiin ja vaikeisiin olosuhteisiin.

Iskukykyisen tiimin luominen ja toiminnan varmistaminen.

yrityksen liikevaihto  800 m€

henkilöstö 600

Tarve

Uuden suuren tehtaan rakentaminen kansainvälisiin olosuhteisiin, täysin uudenlaiseen toimintaympäristöön.

Suomalaisen maailmansarjan osaamisen hyödyntäminen toiminnan laajentamisessa.

Toteutus

 • tarpeiden arviointi ja määrittäminen yhdessä johdon kanssa
 • strategian luominen ja valmistelu
 • riskianalyysit uusista paikallisista olosuhteista
 • avainroolien määrittelyt
 • avainresurssien valinta projektiin yrityksen sisältä ja ulkoa
 • projektijohdon ja avainhenkilöiden riskianalyysit, resurssikartoitukset ja henkilökohtaiset kehitystarveanalyysit
 • projektijohdon ja avainhenkilöiden henkilökohtaiset kehitysohjelmat ja henkilökohtaiset valmennukset
 • kovatasoisen tiimin rakentaminen, toimintaan saattaminen ja toiminnan varmistaminen

Tulos

Uusi tehdas valmistui ja tuotanto käynnistyi hallitusti ja aikataulun mukaisesti hyvin vaikeista olosuhteista huolimatta.

Projektin kesto 3 v

Case 3

Suuren yrityksen palveluliiketoiminnan uudistaminen.

Uusien toimintatapojen luominen ja kehityksen tukeminen

yrityksen liikevaihto 8 mrd €

henkilöstö 30 000

Tarve

Yrityksen palveluliiketoiminnan uudistaminen ja uusien konseptien kehittäminen ja organisoiminen.

Johdon ja avainhenkilöiden valmennus, tukeminen ja sparraus.

Ketjuohjauksen uudistaminen.

Toteutus

 • uusien visioiden ja strategioiden luominen
 • synnytettiin uusia kansainvälisiä vaikutteita saaneita konsepteja Suomen olosuhteisiin soveltaen
 • laajamittainen johdon ja ketjuohjauksen kehittämisprojekti
 • yksiköiden johtajien, asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden valinta, oikeat henkilöt oikeisiin paikkoihin, resurssien optimointi
 • kehitystarvekartoitukset kehittämisohjelmien luominen,  toteutus ja seuranta
 • operatiivisen johdon varmistaminen

Tulos

Yrityksen palveluliiketoiminnan perinpohjainen uudistaminen ja uusien konseptien kehittäminen ja organisoiminen

Ketjuohjauksen ja johtamismenetelmän uudistuminen

Projektin kesto 4-5- vuotta

Case 4

Pitkään toimineen perinteisen perheyrityksen uudistaminen.

yrityksen liikevaihto 35 m€

henkilöstö 280

Tarve

Perinteisen perheyrityksen transformaatioprosessi.

Toteutus

 • n. 100 vuotta toiminut perheyritys myi menestyksekkäimmän toimialansa kansainväliselle toimijalle
 • investoi uuteen alueeseen
 • uuden toimialan kehittäminen
 • omistaja-johdon tukeminen
 • johdon ja avainresurssien kehittäminen, valmentaminen ja sparraus

Tulos

Onnistunut myynti ja johdon tukeminen

Case 5

Suuren elintarvikeyrityksen uudistaminen.

Usean alueellisen organisaation yhdistäminen uudeksi kokonaisuudeksi.

Uuden organisaation luominen.

yrityksen liikevaihto 1,3 mrd €

henkilöstö 5000

Tarve

Laajamittainen organisaation uudistamisprosessi.

Toteutus

 • tavoitteiden määrittäminen yhteistyössä johdon kanssa.
 • uuden vision ja strategian luominen
 • alueellisten organisaatioiden yhdistäminen ja uudenlaisen yhtenäisen yrityskulttuurin luominen
 • johdon ja avainhenkilöiden valinnat
 • resurssien varmistaminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • johdon ja avainhenkilöiden resurssikartoitukset ja kehittämistarveanalyysit
 • johdon ja avainhenkilöiden henkilökohtaisten kehitysohjelmien laadinta ja toteutus
 • tehokkaan, synergisen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • johdon ja avainhenkilöiden yhteistyötaitojen kehittäminen
 • uuden, nuoren kehityshakuisen johtajan tukeminen

Tulos

Kahdessa vuodessa täysin uuden dynaamisen organisaation rakentaminen, uusien tehokkaiden toimintatapojen ja johtamismallien ja käytäntöjen luominen.

Case 6

Suuren asiantuntijaorganisaation laajamittainen uudistaminen alhaalta ylöspäin.

yrityksen liikevaihto 1,2 mrd €

henkilöstö 450

Tarve

Puunhankinnan asiantuntijaorganisaation ja toiminnan uudistaminen.

Tarpeiden määrittäminen oman alansa huippuasiantuntijoiden kanssa.

Toteutus

 • laajamittainen koko organisaation kattava uudistusprosessi
 • uudistamistarve ja motivaatio lähtöisin organisaation sisältä
 • asiantuntijalähtöinen uudistusprosessi
 • avainhenkilöiden henkilökohtaiset resurssi- ja kehittämistarvekartoitukset, kehittämisohjelmat ja valmennukset
 • johdon työskentelyn uudistaminen ja kehittäminen
 • organisaation erilaisten funktioiden uudelleenjärjestelyt

Tulos

Laajamittainen organisaation toiminnan, johtamisen ja resurssien optimoinnin käsittävä uudistamisprosessi toteutettu 2 vuodessa; luotiin huomattavasti tehokkaampi, toimivampi ja tuloskuntoisempi organisaatio

Case 7

Edellä kuvatun kaltaisten laajapohjaisten projektien lisäksi tarkoin kohdistettuja henkilökohtaisia ja  tiimikohtaisia kehitysvalmennus- ja työnohjausprosesseja.

Saavutettuja tyypillisiä tuloksia

 • Yksilötasolla
 • lisääntynyt energia ja parempi jaksaminen
 • lisääntynyt itseluottamus ja varmuus
 • parempi itsetuntemus ja –ymmärrys
 • parempi ihmistuntemus ja -ymmärrys
 • vahvistuneet johtamis- ja yhteistyötaidot
 • parempi työmotivaatio ja mielekkyyden tuntu
 • selkeämpi fokus omaan työhön ja rooliin
 • lisääntynyt valmius rakentavaan, enemmän mahdollistavaan ajatteluun
 • oman potentiaalin ja omien voimavarojen aktivoituminen
 • lisääntynyt henkilökohtainen tehokkuus ja aikaansaavuus
 • Tiimitasolla
 • tiimin jäsenten vastuun ja työroolien selkiytyminen
 • tiimin sisäisten kitkatekijöiden vähentyminen ratkaisevasti
 • muutos ryhmästä yksilösuorittajia yhteistyökykyiseksi, synergisesti toimivaksi, tehokkaasti tuloksia aikaansaavaksi tiimiksi/joukkueeksi
 • Business tasolla
 • työn tuottavuuden lisääntyminen
 • tuloksen paraneminen

Suosittele meitä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!